wysokość renty rodzinnej

Renta rodzinna to typ świadczenia społecznego, jakie jest płacone poprzez ZUS. Jest ona dawana członkowi rodziny zmarłego. Wymogi uzyskania renty rodzinnej są precyzyjnie wyznaczone. Czym dokładnie jest oraz jaka jest wysokość renty rodzinnej?

Do renty rodzinnej upoważnione są dzieci swoje, dzieci pozostałego małżonka, dzieci przysposobione i wzięte na wychowanie oraz utrzymanie przed uzyskaniem dojrzałości wnuki, rodzeństwo oraz pozostałe dzieci, w tym także w ramach rodziny zastępczej. Dodatkowo prawo do renty przypada małżonkowi (wdowie oraz wdowcowi) i rodzicom. Renta rodzinna przypada członkom rodziny osoby, jaka w chwili śmierci miała określone uprawnienie do emerytury bądź renty z tytułu niezdolności do pracy bądź realizowała wymogi żądane do osiągnięcia jednego z tychże zobowiązań. Renta rodzinna przypada też właściwym członkom rodziny osoby, jaka w chwili śmierci otrzymywałaby zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne bądź wychowawcze świadczenie odszkodowawcze. Na wielkość renty rodzinnej mają wpływ dwa elementy. Po pierwsze liczba upoważnionych do niej osób. Im większa liczbą upoważnionych, owym większa wielkość renty. Jednak wszystkim upoważnionym członkom rodziny przypada jedna pełna renta rodzinna, jaka podlega podziałowi na równe części pomiędzy upoważnionych.

Na wielkość renty rodzinnej mają wpływ dwa elementy. Po pierwsze liczba upoważnionych do niej osób. Im większa ilością upoważnionych, tym większa wielkość renty. Jednak wszystkim upoważnionym członkom rodziny przypada jedna łączna renta rodzinna, jaka podlega podziałowi na proporcjonalne części pomiędzy upoważnionych. Na wielkość renty rodzinnej ma wpływ wielkość świadczenia, jakie przypadałoby zmarłemu. Innymi słowy za kwotę zobowiązania, jakie przypadałoby zmarłemu, uważa się wielkość emerytury bądź renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Jeśli kwota renty miałaby wynieść mniej aniżeli kwota najmniejszej renty, podwyższana jest do wielkości minimalnej renty rodzinnej. Kwota ta podlega co roku zwiększeniu w związku z waloryzacją świadczeń emerytalno-rentowych.

Renta rodzinna dla dzieci
Do otrzymywania renty uprawnione są dzieci biologiczne oraz zaadoptowane. Dzieci mogą wiązać rentę rodzinną do czasu ukończenia 16 lat bądź ukończenia nauki w szkole. Nie może to być jednakże dłużej aniżeli do czasu, kiedy skończą 25 lat. Gdy dziecko studiuje oraz ukończyło 25 lat, to może otrzymywać rentę rodzinną do ukończenia owego określonego roku studiów. Istnieje jednakże wyjątek. Renta rodzinna nie będzie wydana w takim wypadku, gdy student skończył 25 lat, i aby skończyć edukację, musi odbyć więcej aniżeli rok nauki. Zamysłem renty rodzinnej wypłacanej do momentu zakończenia nauki jest pomoc dzieciom, jakich rodzice zmarli, w podjęciu zatrudnienia.

Gdy osoba równocześnie realizuje wymogi do uzyskania renty rodzinnej lub emerytury bądź renty, jak również świadczenia przedemerytalnego, to może skorzystać jedynie z jednego świadczenia. W takiej sytuacji należałoby dobrać to, jakie wynosi najwięcej. Gdy osobie przypada renta rodzinna oraz społeczna, natomiast ta pierwsza przewyższa dwukrotność najmniejszej renty z tytułu niezdolności do pracy, to wówczas nie wolno pobierać renty społecznej.

http://www.batfinanse.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here