Zbliżające się rozliczenie PIT 2017 już za kilka miesięcy zmobilizuje miliony podatników w naszym kraju do poszukiwania odpowiedniego oprogramowania PIT oraz kompletowania niezbędnej do przygotowania rocznej deklaracji dokumentacji. Dotyczy to także przedsiębiorców, którzy oprócz określenia odpowiedzi na standardowe w tych okolicznościach pytanie „jak rozliczyć PIT?”, przez cały poprzedni rok podatkowy zobowiązani byli do rozliczania podatków za swoich pracowników. Rozliczenie roczne PIT pracownika powinno być poprzedzone regularnymi działaniami ze strony pracodawcy.

Przedsiębiorca, jeśli tylko zdecyduje się na zatrudnianie pracowników, automatycznie staje się płatnikiem podatku dochodowego. Oznacza to w konsekwencji, że rozliczenie PIT 2017 jego pracowników opierać się będzie na podstawie wyliczonych od ich wynagrodzenia zaliczek na poczet podatku dochodowego. Do obowiązków pracodawcy należy także terminowe przekazanie kwot zaliczek właściwemu organowi podatkowemu. Dbający o poprawne rozliczenie własnych pracowników przedsiębiorca powinien mieć na uwadze poniższe elementy .

Zgłoszenie osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie obliczeń oraz zgodne z kalendarzem wpłat przekazywanie zaliczek do urzędu skarbowego

Przedsiębiorca nie ma obowiązku samodzielnego zajmowania się kwestią obliczeń związanych z ustalaniem zaliczek podatkowych, nie musi także samodzielnie zajmować się ich pobieraniem i wpłacaniem do urzędu skarbowego. Ma prawo wyznaczyć osobę, która będzie zajmować się tymi sprawami w jego imieniu. W takich okolicznościach jest przedsiębiorca zobowiązany jedynie do zgłoszenia w swoim urzędzie skarbowym osobę go reprezentująca w terminie do dwudziestego dnia miesiąca następującego po pierwszej wypłacie wynagrodzenia pracownikom. Wymagane przez urząd dane to imię, nazwisko i adres takiej osoby.

Obsługa imiennej karty przychodów pracowników

W sytuacji, gdy przedsiębiorca jako osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą oraz prowadzi księgę przychodów i rozchodów, rozlicza PITy pod postacią ryczałtu na podstawie przychodów ewidencjonowanych, ewentualnie zamierza skorzystać na potrzeby PIT 2017 z karty podatkowej – podlega konieczności obsługi indywidualnych, tj. imiennych kart przychodów pracowników, dla których wypłaca należności w związku ze stosunkiem pracy.

Karta przychodów niezbędna jest dla właściwego wywiązywania się z obowiązków płatnika podatku dochodowego PIT przez pracodawcę. Tak więc to właśnie karta podatkowa jest dla przedsiębiorcy podstawą do wyliczenia oraz późniejszego przekazania do organów podatkowych zaliczek PIT. Posłuży także do przygotowania wraz z początkiem kolejnego roku podatkowego informacji podatkowej PIT-11. Karty podatkowe należy zawsze przygotować (najpóźniej) do dnia przekazania zaliczek urzędowi skarbowemu, czyli do dwudziestego dnia miesiąca następującego po tym, w którym nastąpiła wypłata wynagrodzenia pracownikom. Istnieje obecnie możliwość przygotowania i prowadzenia karty podatkowej w formie cyfrowej. Przepisy prawa podatkowego wymagają również w przypadku rozliczania przez pracodawcę, zatrudniającego pracowników, PIT 2017 (najczęściej jest to PIT online 2017 np. PITax.pl), by prowadzić księgę ewidencji zatrudnienia. Z obowiązku tego wyłączona jest tylko działalność gospodarcza polegająca na prowadzeniu parkingów.

Sposób ustalania przychodów wynikających ze stosunku pracy

Poprawne wyliczenie wartości podatku dochodowego PIT za pracownika wymaga, by w pierwszej kolejności określić wartość przychodu pracownika osiągniętego od danego pracodawcy. Do przychodów płatnik, czyli pracodawca powinien zaliczyć wszelkie asygnaty pieniężne, jak również świadczenia nieodpłatne w naturze, ewentualnie ich ekwiwalenty niezależnie od faktycznego źródła finansowania tych świadczeń i wypłat. Z całą pewnością należy do nich zaliczyć: zasadnicze wynagrodzenia, wynagrodzenia przysługujące za nadliczbowe godziny, wszelkie nagrody oraz dodatki, kwoty przysługujące pracownikom w związku z niewykorzystanym urlopem, pieniężne świadczenia ponoszone w imieniu pracowników, wszelkie innego rodzaju świadczenia (nieodpłatne lub płatne jedynie w części). Rozliczający pracownika przedsiębiorca powinien pamiętać, że jakakolwiek wartość majątkowa osiągnięta przez pracownika (także nieodpłatnie uzyskane świadczenia rzeczowe, które pracownik otrzymał w relacji z obowiązującą go umową o pracę) należy traktować jako przychód pracownika ze stosunku pracy. Nie ma najmniejszego znaczenia w przypadku określania przychodu pracownika fakt, że świadczenia są dla przykładu sfinansowane ze środków obrotowych pracodawcy lub też z Zakładowego Funduszu Pracy. W tym sensie jako przychód należy uwzględnić także różnego rodzaju deputaty, wykorzystywanie samochodu służbowego w celach prywatnych, odprawy emerytalne, dodatki urlopowe, wynagrodzenie uzyskane przez pracownika za czas pozostawania niezdolnym do pracy w razie choroby trwającej łącznie do trzydziestu trzech dni w ciągu miesiąca.

Artykuł pilotujący projekt „PITax.pl dla OPP”, czyli wspólną inicjatywę Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych (IWOP) oraz firmy PITax.pl Łatwe podatki umożliwiającą organizacjom OPP efektywne pozyskiwanie 1% z podatku PIT.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here